Background image

terug

Beloningsverschillen

Beloningsverschillen

1 "Janneke en Peter werken alle twee   70 geëmancipeerder. Hoewel de salarissen
 als accountant in hetzelfde bedrijf. Janneke van ambtenaren beduidend lager liggen
 maakt twee keer zoveel omzet als Peter. dan van gelijkwaardige werknemers in
 Moet Janneke nu ook twee keer zoveel bedrijven, komen deeltijders er volgens de
5 geld verdienen?" Die vraag stelt hoogleraar Arbeidsinspectie gemiddeld maar één pro-
 personeelswetenschappen prof. dr. K.75 cent slechter vanaf dan hun voltijdcollega's.
 Sanders haar studenten aan het begin van Pluspunt van de overheid is bovendien dat
 haar lezing over belonen. Wie het weet, deeltijders hun 'kernberoep', zoals dat van
 mag het zeggen. De vele wetenschappelij- leraar of verpleegkundige, kunnen blijven
10 ke onderzoeken naar salarisverschillen uitoefenen. Ook als het gaat om kinder-
 tussen werknemers met een gelijkwaardige80 opvang en werktijden is de overheid
 opleiding, leeftijd en baan, geven geen flexibeler. Dat geeft vrouwen met zorgtaken
 antwoord. thuis betere carrièreperspectieven.
2 Zo verdienen vrouwen gemiddeld 77 Werken in bepaalde beroepen bij de
15 procent minder dan mannen, al doen ze overheid kan ook nadelen hebben. Volgens
 vergelijkbaar werk, volgens een recent on-85 de Arbeidsinspectie kan de opleiding voor
 derzoek. Hoe komt dat? Volgens Sanders beroepen zoals leraar en verpleegkundige
 begint het er al mee dat het systeem de onderhandelingspositie van de werk-
 waarmee de functies in Nederland worden nemer beperken. Een leraar bijvoorbeeld
20 gewaardeerd, gunstiger uitpakt voor heeft flink geïnvesteerd in zijn opleiding en
 mannen. Dat zit zo, verklaart Sanders.90 zal zijn beroep graag willen uitoefenen. Dat
 Mannen en vrouwen waarderen hun kan alleen op scholen. Die hebben dus
 functies verschillend. Mannen doen zich geen concurrentie bij een voldoende aan-
 kennen door alles wat zij presteren in hun bod van leraren. In dat geval bepaalt de
25 werk precies te benoemen. Zelfs de overheid zijn salaris. Maar als er een tekort
 kleinste karweitjes vinden zij de moeite95 ontstaat, kan dat leiden tot hogere leraren-
 waard om te vermelden. salarissen.
3 Vrouwen hechten meestal meer8 Als het gaat om verschillen zijn
 waarde aan de sfeer op de werkvloer en Marokkanen slecht af, vooral van de eerste
30 steken veel energie in goede relaties generatie. Dat blijkt uit een onderzoek van
 tussen collega's. Dat draagt niet veel bij100 Dr. A. Zorlü. Hij vergeleek daarvoor de
 aan de waardering van de functie. Oplei- verschillen in beloning tussen allochtonen
 ding is het belangrijkste, daarna komen het en autochtonen met hetzelfde werk. Zorlü
 geven van leiding, het nemen van schat dat Marokkanen flink wat minder
35 verantwoordelijkheid en het zelfstandig salaris krijgen dan autochtonen die het-
 doen van werk. Onderaan het lijstje staat105 zelfde werk doen. Hierna volgen Turken en
 de kwaliteit van goede contacten onder- Oost-Europeanen.
 houden met je collega's. "Vrouwen doen9 De Arbeidsinspectie presenteert een
 hun werk niet minder verantwoordelijk, loonverschil van 3 procent tussen
40 zelfstandig en leidend. Ze praten er alleen allochtonen en autochtonen. Volgens Zorlü
 minder over en dàt kost punten", zegt110 is dat cijfer niet representatief omdat de
 Sanders. lonen van mensen uit West-Europese
4 Maar daarmee is dit loonverschil nog landen die in Nederland wonen en werken,
 lang niet opgehelderd. Volgens onder- ook in dit onderzoek zijn meegewogen. Die
45 zoeker dr. K. Tijdens van de Universiteit groep verdient bovengemiddeld goed, en
 van Amsterdam leveren vrouwen vaak115 trekt het gemiddelde loonverschil voor
 salaris in doordat ze minder dienstjaren allochtonen op. De Commissie Gelijke
 hebben dan mannen. In Nederland hebben Behandeling in Utrecht bevestigt een
 vrouwen nog steeds een dubbel toekomst- beperkt aantal gevallen van bewezen
50 perspectief: de carrière op kantoor en de discriminatie door werkgevers.
 zorgtaak thuis. Vrouwen zoeken naar120 Beleidsmedewerker D. Garcia Santo van de
 mogelijkheden om arbeid en zorg te vakbond FNV maakt zich erg druk om ten
 combineren door in deeltijd te gaan werken. onrechte gemaakte loonverschillen.
 Of ze staken het werk voor een paar jaar. "Sommige bedrijven maken misbruik van de
555 Dat deeltijders relatief minder zwakkere positie van immigranten", zegt
 verdienen, valt daardoor wel te verklaren.125 Garcia Santo, "van allochtonen van de
 Verreweg de meeste deeltijders zijn eerste generatie die de taal slecht spreken,
 vrouwen. Deze zijn vaak heringetreden en hun rechten niet kennen, bevreesd zijn voor
 hebben dus minder werkervaring. De hun baan en geen rechtszaak willen."
60 beloningsverschillen liegen er volgens de10 Zolang het gaat om salarisverschillen
 Arbeidsinspectie niet om: werknemers in130 met mensen die men niet kent, maken de
 het bedrijfsleven die drie of vier dagen meeste werknemers zich niet druk. Het
 werken, krijgen gemiddeld 5 procent minder schijnt dat mensen zich pas echt gaan
 dan voltijders. Werknemers die minder dan opwinden over het hogere salaris van een
65 drie dagen werken, komen zelfs 11 procent collega als die dicht in de buurt zit. De
 lager uit. Meestal betreft het dan135 ergernis neemt al alarmerende vormen aan
 'tweederangs baantjes' die weinig met hun vanaf een klein loonverschilletje, blijkt uit
 oorspronkelijke beroep te maken hebben. onderzoeken.
6 De overheid blijkt als werkgever

naar een artikel van Lucette Marcini
NRC/Handelsblad, januari 2003