Background image

terug

'Groen' piepschuim helpt verpakkers aan beter imago

'Groen' piepschuim helpt verpakkers aan beter imago

(1) Een blauwe container vult zich   andere, milieuvriendelijkere grondstof
gestaag met vederlichte bolletjeswaarvan je piepschuim met vrijwel
piepschuim van een paar millimeter85dezelfde eigenschappen kunt
doorsnee waarmee Synbra Techno-maken.” Synbra schakelde de
5logy zijn geld verdient. “Net popcorn”,deskundigheid van de Wageningen
merkt Jan Noordegraaf, die van eenUniversiteit in.
afstandje toekijkt, tevreden op. Hij is(7) Polymelkzuur bleek de beste
directeur van de fabriek in Etten-90kandidaat te zijn. Dat is een
Leur, die wat hem betreft flink gaatbestanddeel dat vooral in de tropen
10uitbreiden de komende jaren. Dewordt gewonnen uit rietsuiker en
fabriekshal is half leeg. “Deze halcassave1). Het is biologisch afbreek-
hebben we volledig vrijgemaakt voorbaar. Het probleem was dat het enige
de productie van BioFoam”, zegt95bedrijf dat op industriële schaal
Noordegraaf. Want BioFoam, datpolymelkzuur produceerde, daar in
15wordt het helemaal, denkt hij.2007 mee was gestopt. “Toen
(2) BioFoam is de merknaam van hetdachten we: waarom gaan we niet
groene piepschuim dat een revolutiezelf polymelkzuur maken? Want hoe
in de verpakkingsindustrie moet100groter het deel van de productieketen
teweegbrengen. ‘Groen’ is hetdat we in eigen hand houden, hoe
20materiaal zowel letterlijk als figuurlijk.meer we eraan kunnen verdienen”,
Figuurlijk, omdat de nieuwe piep-aldus de Synbra-directeur.
schuimsoort biologisch afbreekbaar(8) Bij de productie van piepschuim
is en op milieuvriendelijke wijze wordt105wordt voor het ‘opschuimen’ het
geproduceerd. Letterlijk, omdat hetblaasmiddel pentaan gebruikt, dat
25eindproduct een lichtgroen kleurtjesterk lijkt op aardgas. Om het
heeft. “We verven het, omdat hetproductieproces nog groener te
anders niet te onderscheiden is vanmaken, is voor het produceren van
gewoon piepschuim”, verklaart110groen piepschuim pentaan vervangen
Noordegraaf.door gerecycled CO2. Synbra betrekt
30(3) “De productie van een goedkoopdit broeikasgas (CO2) van Shell, dat
chemisch bulkproduct als piepschuimhet afvangt in zijn raffinaderijen in
is in West-Europa nog rendabelPernis. “Het is uitgestelde uitstoot”,
dankzij de specifieke eigenschappen115stelt Noordegraaf, “omdat de CO2
van het spul”, legt Noordegraaf uit.nog een keer nuttig wordt gebruikt,
35“Wij hebben geen last van goed-voordat het in de lucht komt.”
kopere concurrentie uit het Verre(9) Het productieproces van groen
Oosten, omdat piepschuimfabricagepiepschuim is vrijwel hetzelfde als
altijd op korte afstand van de120dat van gewoon piepschuim. Er
afnemers moet gebeuren. Piep-kunnen daarom dezelfde machines
40schuim heeft zoveel volume, dat eenvoor gebruikt worden. Wel moeten
vrachtwagen maar duizend kilo kandeze machines worden aangepast
vervoeren. Daardoor wordt hetom dit groene product te kunnen
transport erg duur. In elk land waar je125produceren. Hoewel het groene piep-
klanten zitten, moet je dus een ofschuim drie keer zo duur is als het
45meerdere fabrieken neerzetten.”witte piepschuim is toch de ver-
(4) Piepschuimklanten zijn hoofd-wachting dat de klanten van Synbra
zakelijk bouwbedrijven en de verpak-overstappen op het groene piep-
kingsindustrie. In de bouw wordt130schuim. Bedrijven hechten namelijk
piepschuim gebruikt voor funderings-steeds meer belang aan een groen
50bekistingen en isolatieplaten. Het isimago volgens de fabrieksdirecteur.
ook een populair verpakkings-Synbra claimt dat bij het maken van
materiaal. Elektronica zoals televisie-dit nieuwe product 70 procent minder
toestellen en dvd-recorders, witgoed135CO2 vrijkomt dan bij de oude
en kwetsbare koopwaar worden erinproductie. “De productie van melk-
55verpakt. Vissers slaan hun vangst opzuur voor de industrie concurreert
in viskisten van piepschuim.bovendien nauwelijks met voedsel-
(5) Volgens Noordegraaf voldoet hetproductie”, zegt Noordegraaf. “Het is
bestaande ‘witte’ piepschuim voor140trouwens ook mogelijk om melkzuur
deze doeleinden nog altijd prima.uit plantenafval te halen, zodat er
60Toch concludeerde hij in 2006 dathelemaal geen voedsel verloren gaat.
zijn bedrijf de koers moest verleggen.Nu is dat nog te ingewikkeld en te
Het begon hem op te vallen datduur, maar als de vraag naar groen
kranten steeds meer kolommen wijd-145piepschuim echt een hoge vlucht
den aan de opwarming van de aardeneemt, kan het economisch
65en de eindigheid van de olievoor-interessant worden.”
raden. “Dat zette me aan het denken,(10) “Veel bedrijven hebben al inte-
want piepschuim is een olieproduct.resse getoond”, zegt Noordegraaf.
De ontwikkeling van biobrandstoffen150Synbra maakt op verzoek van
stond volop in de belangstelling en ikklanten kleine proefpartijen, zodat de
70dacht: misschien moeten ook wij dieafnemers kunnen testen of het
kant op.”groene piepschuim aan hun eisen
(6) Noordegraaf erkent dat zijnvoldoet. Noordegraaf denkt dat
besluit niet alleen door ideële155BioFoam nu vooral interessant is
motieven werd ingegeven, maar ookvoor de farmaceutische en cosme-
75door economische overwegingen,tische industrie. “Die branches
want schaarse grondstof is duremaken producten met een hoge
grondstof. Verpakkingen en bouw-winstmarge, waardoor de kosten
materialen van piepschuim worden160minder zwaar wegen, terwijl een
weliswaar al zoveel mogelijkmilieuvriendelijk imago in deze
80gerecycled, maar de grondstof is nietbedrijfstakken juist extra belangrijk
biologisch afbreekbaar. Noordegraaf:is.”
“We moesten dus op zoek naar een
Naar een artikel van Yvonne Hofs,
de Volkskrant, 9 augustus 2010

noot 1 Cassave is een eetbare wortelknol. In Afrika en Zuid-Amerika wordt deze veel gegeten.